Om Practicum

Practicum Clinical Skills Centres, är Region Skånes organisation för klinisk färdighetsträning och medicinsk simulering. Verksamheten vid Practicum är en del av patientsäkerhetsarbetet. Practicum erbjuder högkvalitativ klinisk praktisk utbildning och träning i simulerad miljö för alla kategorier av medarbetare i sjukvården. Vår strävan är att vara en regional och nationell resurs för specialist- och efterutbildning av bland andra läkare, sjuksköterskor och prehospital personal.

 

 

Lokaler
Practicum är ett av Europas största skills centra och förfogar över cirka 2200 m2 och 75 rum fördelade på enheterna i Lund och Malmö. Enheten i Kristianstad över 369 m2 och 9 rum. Enheten i Helsingborg 686 m2 och 13 rum. En stor del av undervisningslokalerna är flexibla och kan användas för olika ändamål. På Practicum i Lund finns även en autentisk komplett operationsavdelning.

Kurser och träning
Vid Practicum utbildas och tränas sjukvårdspersonal och studenter på grund- och specialistnivå. I lokalerna bedrivs teamträning och individuell praktisk färdighetsträning. Därutöver finns program för kommunikationsträning och utbildning av lärare och instruktörer.

Individuell färdighetsträning
Vid Practicum finns såväl ett så kallat dry-lab, wet-lab, simulatorer samt ”virtual reality” simulatorer, för pedagogisk flexibilitet. Kursutbudet för individuell färdighetsträning omfattar såväl grund- som specialist- och efterutbildningsnivån.

Teamträning
Teamträning på Practicum är uppbyggd kring interprofessionellt samarbete med hjälp av avancerade medicinska simulatorer och realistiska scenarion. Praktiska och teoretiska moment varvas och ger deltagarna verktyg och kunskap för sin framtida yrkesroll vilket innebär förbättrad patientsäkerhet.
Simulatorer kan flyttas ut i den kliniska verksamheten såväl inom den slutna vården som inom primärvården, vilket innebär ytterligare dimensioner och positiva effekter av träningen.

Ackreditering
Practicum Clinical Skills Centre vid SUS är sedan 2008 ackrediterat utbildningscenter av American College of Surgeons.

 

Practicum Helsingborg
Helsingborgs Lasarett
Södra Vallgatan 5, Plan S
251 87 Helsingborg

Telefon: 042-406 33 04
E-post: practicum.hbg@skane.se

Practicum Kryh
CSK - Centralsjukhuset Kristianstad
J A Hedlunds väg 5
291 85 Kristianstad

Telefon: 044-309 27 90
E-post: practicum.kryh@skane.se

Practicum Lund
Barngatan 4
Kampradhuset, Plan 4
221 85 Lund

Telefon: 046-17 37 73
E-post: practicum.sus@skane.se

Practicum Malmö
Jan Waldenströms gata 35
CRC-huset
205 02 Malmö

Telefon: 040-33 32 88
E-post: practicum.sus@skane.se

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne.

Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.

© 2014-2019 - Practicum Clinical Skills Centres