HLR utbildning

Team hjärt-lungräddning (HLR) Teamet för HLR arbetar på uppdrag av förvaltningsledningen. Teamet ansvarar för att HLR-utbildning fungerar över hela Skånes universitetssjukvård och att korrekta insatser görs i akuta hjärtstoppssituationer. Dock är det varje enskild kliniks ansvar att HLR kompetens finns vid omhändertagande av en person med hjärtstopp. Genom att utbilda instruktörer till samtliga enheter/mottagningar erhåller […]

Akut omhändertagande av asfyktisk nyfödd – Teamträning i neonatal HLR

Att träna för det oväntade. Vart tionde nyfött barn behöver någon form av aktiv hjälp vid födelsen. Att få rätt behandling i tid är avgörande för om barnet ska överleva och minimerar risken för livslånga handikapp.Vid teamträning i neonatal HLR, tränas omhändertagandet av nyfödda asfyktiska barn. I kursen tränas det team som ska hantera dessa […]

Säker läkemedelshantering – Instruktörsutbildning för scenarioträning i säker läkemedelshantering

Instruktörsutbildning i Säker läkemedelshantering Kursens målgrupp Utbildningen riktar sig till sjuksköterskor som ska bli instruktörer i utbildning för scenarioträning i säker läkemedelshantering. Efter avslutad utbildning kan du som instruktör hålla i en systematisk, praktisk och simuleringsbaserad träning i säker läkemedelshantering för sjuksköterskor och läkare inom det egna verksamhetsområdet. Kursens mål Det övergripande målet med utbildningen/träningen […]

Akut omhändertagande av barn – träning i effektivt teamarbete

Målgrupp Teamet som arbetar patientnära på Barnklinikens akutrum, SUS. Teamet utgörs av barnläkare, barnsjuksköterskor och barnsköterskor från barnklinikerna i Lund och Malmö. Kursinnehåll I en verklighetstrogen miljö tränas omhändertagandet av fyra sjuka/skadade barn. Med det akut sjuka barnet i centrum tränas såväl det medicinska omhändertagandet som teamets arbete ur ett patientsäkerhetsperspektiv. Övningarna filmas och följs […]

Lära lärarna – instruktörskurs

Den populära kursen Training the Trainers på svenska. Kursen leds av docent Kerstin Sandelin, Karolinska Sjukhuset, Stockholm med hjälp av en fakultet från Practicum Clinical Skills Centre, Skånes Universitetssjukhus. Kursen som ges i samarbete med Patientförsäkringen LÖF, riktar sig till lärare (läkare, sjuksköterskor) som undervisar och handleder under grund- och specialistutbildningarna för läkare och sjuksköterskor […]

ATLS (Advanced Trauma Life Support)

    Kursens målgrupp Legitimerade läkare som handlägger akuta traumapatienter, i första hand dock ST-läkare inom kirurgiska specialiteter samt anestesiologi. Nationell kurs. Kursinnehåll Kursen förmedlar under 3 dagar teoretiska och praktiska färdigheter för akut traumaomhändertagande. Tonvikt läggs på snabb och strukturerad patientundersökning, livsviktig behandling, stabilisering, individuell patientprioritering och transport. – – – Kursdatum 2017: 25-27/1 […]

Instruktörsutbildning i medicinsk simulering på avancerad nivå (steg II)

Kursen anordnas i samarbete med CAMES (Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation) Kursens målgrupp Kursen vänder sig till instruktörer som tidigare genomgått instruktörskurs i medicinsk simulering (steg 1) och som har erfarenhet av simulering (25-30 debreifingar är önskvärt). Kursinnehåll Den avancerade kursen består av två moduler. 2 + 2 dagar och bygger vidare på grundkursen […]

Instruktörsutbildning i medicinsk simulering (steg I)

Kursens målgrupp För dig som arbetar med eller planerar att arbeta med medicinsk simulering som inlärningsmetod. Kursinnehåll Deltagarna tillägnar sig färdigheter i följande: scenariodesign, breifing till simulationsrum och scenario. Genomförande av simulationsövningar. Debreifing. Gruppdynamiska processer. Feedback och positivt inlärningsklimat. Undervisningsspråket är danska och svenska. Litteraturen primärt på engelska. Kursen välkomnar även deltagare utanför Skånes Universitetssjukhus. […]

Teamträning i akut omhändertagande på avdelningar inom SUS

Sjukvården står inför många utmaningar, en av dem är att hålla en god patientsäkerhet. I stressade och akuta situationer ställs det, förutom individuella kliniska färdigheter, höga krav på ett fungerande teamarbete. Syfte med kursen: Att träna säkert och effektivt teamarbete. Övriga syften diskuteras med kursbeställaren. Målgrupp Samtliga yrkeskategorier som kan behöva agera i akut omhändertagande […]

Praktisk färdighetsträning för personal på SUS (Intern sida)

Målgrupp Kompetensförsörjning för SUS medarbetare samt medarbetare i kommuner i SUS upptagningsområde. Behjälpliga till SSK studenter i enstaka kurser på Malmö högskola och Lunds Universitet. Samarbete med AKN i projektet nutrition. Kursinnehåll Avdelningen för kompetensförsörjning erbjuder i samarbete med Practicum praktisk färdighetsträning. Färdigheter som tränas är t ex sugning av övre och nedre luftvägar, venpunktion […]

Practicum Helsingborg
Helsingborgs Lasarett
Södra Vallgatan 5, Plan S
251 87 Helsingborg

Telefon: 042-406 33 04
E-post: practicum.hbg@skane.se

Practicum Kryh
CSK - Centralsjukhuset Kristianstad
J A Hedlunds väg 5
291 85 Kristianstad

Telefon: 044-309 27 90
E-post: practicum.kryh@skane.se

Practicum Lund
Barngatan 4
Kampradhuset, Plan 4
221 85 Lund

Telefon: 046-17 37 73
E-post: practicum.sus@skane.se

Practicum Malmö
Jan Waldenströms gata 35
CRC-huset
205 02 Malmö

Telefon: 040-33 32 88
E-post: practicum.sus@skane.se

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne.

Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.

© 2014-2019 - Practicum Clinical Skills Centres