Omhändertagande av det sjuka barnet

Målgrupp Kursen vänder sig främst till ST-läkare i början av sin specialistutbildning i anestesi och intensivvård inom Region Skåne. Om antalet sökande överstiger kursplatserna kommer omvänd prioritering att praktiseras, dvs. sökande med kortast tid inom specialiteten har företräde. Kursinnehåll Kursen behandlar framför allt praktisk klinisk träning kring det sjuka barnet. Fokus på basal fysiologi och […]

HLR utbildning

Team hjärt-lungräddning (HLR) Teamet för HLR arbetar på uppdrag av förvaltningsledningen. Teamet ansvarar för att HLR-utbildning fungerar över hela Skånes universitetssjukvård och att korrekta insatser görs i akuta hjärtstoppssituationer. Dock är det varje enskild kliniks ansvar att HLR kompetens finns vid omhändertagande av en person med hjärtstopp. Genom att utbilda instruktörer till samtliga enheter/mottagningar erhåller […]

Säker läkemedelshantering – Instruktörsutbildning för scenarioträning i säker läkemedelshantering

Instruktörsutbildning i Säker läkemedelshantering Kursens målgrupp Utbildningen riktar sig till sjuksköterskor som ska bli instruktörer i utbildning för scenarioträning i säker läkemedelshantering. Efter avslutad utbildning kan du som instruktör hålla i en systematisk, praktisk och simuleringsbaserad träning i säker läkemedelshantering för sjuksköterskor och läkare inom det egna verksamhetsområdet. Kursens mål Det övergripande målet med utbildningen/träningen […]

Träning för sjukvårdsgrupp och katastrof

Akut omhändertagande av vuxen traumapatient på akutmottagning – träning i effektivt teamarbete

Målgrupp Teamet som arbetar patientnära på kirurgiska akutrummet med traumafall. Teamet utgörs av akutläkare, kirurg, ortoped, anestesiolog, anestesi-sjuksköterska, samt sjuksköterskor och undersköterska från akuten. Kursinnehåll Två patientfall som vardera följs av ett reflekterande samtal. Träningen fokuserar på teamets arbete och akuta omhändertagandet av traumapatienten. Kursen följer SUS traumamanual och fokus ligger på de ickemedicinska färdigheterna. […]

TNCC, Trauma Nursing Core Course

I Sverige har TNCC sedan 1986 utgjort en standardiserad handlingsplan för omvårdnad av patienter som utsatts för skada. Trauma fortsätter att vara den ledande dödsorsaken bland barn och vuxna under 45 år. Denna statistik bekräftar behovet av en vetenskapligt baserad kunskap som är specifikt fokuserad på akutsjuksköterskans insats i traumateamet. TNCC drivs i Sverige av […]

Luftvägshantering – förväntad

Hantering av den förväntat svåra luftvägen Kursens målgrupp ST-läkare och specialistläkare anställda på VO Intensiv- och perioperativ vård, SUS Lund Kursinnehåll Kursdeltagarna får träna fiberoptisk intubation, med och utan endoskopimask, oralt med Berman svalgtub och nasalt. Genomgång av olika möjliga bedövningssätt vid fiberoptisk intubation. Genomgång och träning av coniotomi. Coniotomi-set med Seldingerteknik tränas. Övningen avslutas […]

Akut omhändertagande av patient med luftvägshinder på akutmottagning

Målgrupp Sjuksköterskor och undersköterskor från akutmottagningen, öronläkare samt anestesisjuksköterska och anestesiolog. Kursinnehåll Teamträning av omhändertagande av patienter som inkommit till öronakuten med akuta övre luftvägsproblem. Träning i två patientfall. Efter varje fall följer ett reflekterande samtal där kursdeltagarna får reflektera över sitt teamarbete. Samtalet leds av en övningsledare från Practicum. Halvdagskurs in situ, på akuten […]

Teamträning, kommunikation anestesi

Kursens målgrupp ST-läkare, specialistläkare, narkossjuksköterskor och undersköterskor anställda på VO Intensiv- och perioperativ vård, SUS Lund Kursinnehåll Kursdeltagarna tränas i samarbete och kommunikation under två stressande och medicinskt komplicerade patientfall med fullskalig patientsimulator. Filmning sker under scenario. Efter varje scenario ges feedback av instruktörer utbildade på DIMS (Dansk Institut for Medisinsk Simulation). Efter kurs får […]

Lära lärarna – instruktörskurs

Den populära kursen Training the Trainers på svenska. Kursen leds av docent Kerstin Sandelin, Karolinska Sjukhuset, Stockholm med hjälp av en fakultet från Practicum Clinical Skills Centre, Skånes Universitetssjukhus. Kursen som ges i samarbete med Patientförsäkringen LÖF, riktar sig till lärare (läkare, sjuksköterskor) som undervisar och handleder under grund- och specialistutbildningarna för läkare och sjuksköterskor […]

Practicum Helsingborg
Helsingborgs Lasarett
Södra Vallgatan 5, Plan S
251 87 Helsingborg

Telefon: 042-406 33 04
E-post: practicum.hbg@skane.se

Practicum Kryh
CSK - Centralsjukhuset Kristianstad
J A Hedlunds väg 5
291 85 Kristianstad

Telefon: 044-309 27 90
E-post: practicum.kryh@skane.se

Practicum Lund
Barngatan 4
Kampradhuset, Plan 4
221 85 Lund

Telefon: 046-17 37 73
E-post: practicum.sus@skane.se

Practicum Malmö
Jan Waldenströms gata 35
CRC-huset
205 02 Malmö

Telefon: 040-33 32 88
E-post: practicum.sus@skane.se

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne.

Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.

© 2014-2019 - Practicum Clinical Skills Centres